• Basiscursus BHV - EHBO -Ploegleider - Reanimatie
• Herhalingscursus BHV - EHBO -Ploegleider - Reanimatie
• In-Company trainingen
• Ontruimingsplannen & -oefeningen
• Workshop omgaan met kleine blusmiddelen
• E-learning
• VCA
ASAP - As safe as possible
De Els 5
7361 ED Beekbergen

@: info@assafeaspossible.nl
T: 055 50 60 201
M: 06 533 699 67

Curusvoorwaarden

Op al onze curssussen zijn onderstaande voorwaarden van kracht.

Inschrijving is persoonlijk

Uw inschrijving is strikt persoonlijk en uw handtekening impliceert akkoord verklaring met deze voorwaarden. Ook aanmeldingen per e-mail impliceren akkoord verklaring met de cursusvoorwaarden.

Bevestiging van inschrijving

Elke opdrachtgever ontvangt na inschrijving/aanmelding een bevestiging. Op deze bevestiging worden alle gegevens vermeld: cursustype, aanvang van de cursus, lestijden en de cursuslocatie.

Aantal inschrijvingen

As Safe As Possible behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is As Safe As Possible gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden bij te geringe aanmeldingen.

Cursusregels

Iedere cursist dient zich te houden aan alle besluiten en maatregelen die As Safe As Possible in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.

Cursusgeld

De opdrachtgever verbindt zich bij de inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht of al dan niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd.

Betaling dient als volgt te geschieden: 50% bij aanmelding en 50% 14 dagen vóór aanvang van de cursus.

Verzuim

Absentie van een cursist tijdens de cursus ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijk of gehele restitutie van het cursusgeld.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor de cursussen wordt verzonden na ontvangst van de inschrijving. Het lesmateriaal mag men behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derden verstrekken van lesmateriaal is verboden.

Exameninformatie

Cursisten worden bij inschrijving/aanmelding voor een cursus automatisch aangemeld voor het betreffende examen.

Reis- en verblijfskosten

Reis- en verblijfskosten van de instructeurs zijn bij het cursusgeld inbegrepen.

Inningskosten

Alle door As Safe As Possible te maken kosten voor inning van achterstallige cursusgelden zijn voor rekening van de cursist cq. de opdrachtgever.

Tijdsduur overeenkomst

De cursusovereenkomst gaat in vanaf de dag dat de factuur + de bevestiging door As Safe As Possible aan de opdrachtgever is verstuurd. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het gehele cursusbedrag, met in achtneming van het gestelde in de annuleringsregeling ( zie bepaling 12).

De cursusovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus waarvoor men ingeschreven is, in het normale geval beëindigt kan zijn.

Voortijdige beëindiging van een cursus

Een opzegging kan alleen en uitsluitend per aangetekende brief geschieden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende: Annulering van een cursusovereenkomst kan tot een maand voor aanvang van de betreffende cursus kosteloos geschieden.

Binnen een maand voor aanvang van de betreffende cursus is deze niet opzegbaar. Bij overlijden van de cursist wordt het lesgeld, dat betrekking heeft op de nog niet verstreken cursusperiode, terugbetaald.

Verschuiving / naamswijziging

Ziekte of verhindering geeft geen recht op restitutie of ontbinding van de overeenkomst. Indien de cursus door persoonlijke omstandigheden niet gevolgd kan worden kan tegen betaling van € 45 administratiekosten de aanmelding worden omgezet naar de eerstvolgende cursus. Een aanvraag tot verschuiving moet echter 2 weken voor aanvang van de cursus schriftelijk worden ingediend en in het bezit zijn van As Safe As Possible. Verschuiving binnen 2 weken is niet mogelijk.

Vervanging van een deelname aan een cursus door een derde is mogelijk tegen betaling van € 45 administratiekosten. Een aanvraag moet echter 2 weken voor aanvang van de cursus schriftelijk worden ingediend en in het bezit zijn van As Safe As Possible.

Geschillen

Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de studiebepalingen van toepassing zijn of de betreffende cursusbepalingen en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens normale competentieregels bevoegde Burgerlijk Rechter.

Rechten en verplichtingen

De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

Overige bepalingen

Alle gegevens die op deze website staan worden geacht tot deze cursusvoorwaarden te horen.• Basiscursus BHV - EHBO -Ploegleider - Reanimatie
• Herhalingscursus BHV - EHBO -Ploegleider - Reanimatie
• In-Company trainingen
• Ontruimingsplannen & -oefeningen
• Workshop omgaan met kleine blusmiddelen
• E-learning
• VCA
ASAP - As safe as possible
De Els 5
7361 ED Beekbergen

@: info@assafeaspossible.nl
T: 055 50 60 201
M: 06 533 699 67